Artikel 1 - Algemeen

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten van Wildebras Bierbrouwers.
 2. De niet rechtsgeldigheid van enige bepaling van de algemene voorwaarden in een concrete situatie laat de toepassing van de overige bepalingen daarvan onverlet. Ter vervanging van de niet rechtsgeldige bepaling voorzien partijen voor die situatie in onderling overleg in een regeling die zo veel als mogelijk in overeenstemming is met de strekking van de niet rechtsgeldige bepaling. 

Artikel 2 - Partijen

In deze algemene voorwaarden worden partijen aangeduid als ‘Wildebras Bierbrouwers’ als brouwerij Wildebras Bierbrouwers en ‘Afnemer’ voor de wederpartij van Wildebras Bierbrouwers.

Artikel 3 - Aanbiedingen en orders

 1. Elke schriftelijke aanbieding van Wildebras Bierbrouwers, is geldig tot maximaal 1 maand na datum van uitbrengen van de aanbieding, mits getekend door daartoe bevoegde personen.
 2. Wildebras Bierbrouwers behoudt zich het recht voor om voor op order te leveren zaken minimum hoeveelheden te bepalen. Voorts behoudt Wildebras Bierbrouwers zich het recht voor orders in gedeelten uit te voeren.
 3. Ingeval een Afnemer opdracht heeft gegeven tot levering van goederen onder een of meerder door hem bepaalde handelsnamen, is Wildebras Bierbrouwers niet aansprakelijk voor de eventuele rechten van derden op deze handelsnamen. Onder handelsnaam wordt in dit verband tevens verstaan beeldmerk, lettertypes en eigen gemaakte afbeeldingen waarvan duidelijk is dat deze horen bij het merk.

Artikel 4 - Wijziging en annulering van overeenkomsten

 1. Behoudens de wettelijke verplichtingen daartoe kan een Afnemer een overeenkomst slechts wijzigen of annuleren na schriftelijke toestemming van Wildebras Bierbrouwers. Het wijzigen van een overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Na ondertekening hiervan door alle betrokken partijen zal het gewijzigde onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke overeenkomst. 
 2. Bij annulering van een overeenkomst of andere reeds gemaakte afspraken is Wildebras Bierbrouwers gerechtigd de reeds door haar ter zake van de uitvoering van de overeenkomst of afspraken gemaakte kosten onverkort aan de Afnemer in rekening te brengen. De Afnemer zal deze kosten onverkort voor haar rekening nemen.

Artikel 5 - Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en vermeld luiden de door Wildebras Bierbrouwers gehanteerde prijzen in Euro’s.
 2. De door Wildebras Bierbrouwers opgegeven prijzen gelden af brouwerij, dus exclusief vervoerskosten in de breedste betekenis van het begrip, maar inclusief heffingen en accijnzen, doch exclusief omzetbelasting, statiegeld op emballage en eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Wildebras Bierbrouwers anders is aangegeven.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor rechtstreeks aan een Afnemer te leveren goederen en/of te verrichten diensten de prijzen die op het tijdstip van levering respectievelijk verrichting van de dienst door Wildebras Bierbrouwers worden gehanteerd.
 4. Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen na de totstandkoming van een overeenkomst worden aan de Afnemer doorberekend.

 

Artikel 6 - Levering en levertermijnen

 1. Levering van goederen geschiedt af brouwerij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien schriftelijk franco levering van zaken is overeengekomen gaat het risico met betrekking tot de zaken over op de Afnemer op het moment van levering van de goederen, dat wil zeggen op het moment waarop de zaken los- c.q. laadgereed aan de Afnemer worden aangeboden. Bij franco levering is Wildebras Bierbrouwers vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de zaken. Vervoer of verplaatsing van de zaken op het terrein en/of (bedrijfs)ruimten van een Afnemer geschieden voor risico van de Afnemer. 
 2. Het afleveradres van de goederen moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Indien zich problemen voordoen met betrekking tot de bereikbaarheid van het afleveradres komt alle schade welke daaruit voortvloeit voor beide partijen, voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten alsmede voor het onmiddellijk lossen c.a. laten lossen zorg dragen. Blijft de Afnemer hiermee in gebreke dan komen de kosten welke Wildebras Bierbrouwers ter zake maakt en/of reeds heeft gemaakt voor rekening van de Afnemer. Ook de overige schade welke hieruit voortvloeit komt voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer is in ieder geval verplicht Wildebras Bierbrouwers of diens vervoerder(s) op alle werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur in de gelegenheid te stellen goederen aan zijn adres af te leveren, tenzij anders is overeengekomen. Indien wachttijden bij aflevering ontstaan komt de daadwerkelijk geleden schade welke Wildebras Bierbrouwers hierdoor lijdt, onverkort voor rekening van de Afnemer.
 3. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn levert geen verzuim van Wildebras Bierbrouwers op. Bij niet tijdige levering is de Afnemer echter gerechtigd te verlangen dat levering alsnog binnen een redelijke termijn plaatsvindt, bij gebreke waarvan Afnemer, behoudens het bepaalde in artikel 13 van de algemene voorwaarden, gerechtigd is de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het gedeelte waarvoor Wildebras Bierbrouwers in gebreke is gebleven. Afnemer heeft dit recht tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst evenwel niet indien hij zelf in verzuim is.
 4. Wildebras Bierbrouwers is te allen tijde gerechtigd goederen onder rembours af te leveren.

 

Artikel 7 - Kwaliteit

Door Wildebras Bierbrouwers te leveren en geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de normen van de HACCP. Wat soorten, afmetingen, aantallen enzovoorts per handelseenheid betreft worden de soorten, afmetingen, aantallen enzovoorts volgens de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

Artikel 8 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling, ook van bijkomende kosten, contant plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Wildebras Bierbrouwers aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Wildebras Bierbrouwers is gerechtigd om vooruitlopend op de betaling als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel een aanbetaling van het factuurbedrag te eisen, mits van tevoren schriftelijk aangegeven.
 3. Indien Wildebras Bierbrouwers bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling de desbetreffende vordering(en) ter incasso in handen van derden heeft gesteld is de Afnemer tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00 (zegge vijftig euro).

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Wildebras Bierbrouwers geleverde goederen blijven eigendom van Wildebras Bierbrouwers totdat de Afnemer de daarvoor overeengekomen koopprijs en de door Wildebras Bierbrouwers jegens Afnemer ingestelde vorderingen als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft voldaan.
 2. Behoudens de in het vierde lid van dit artikel omschreven gevallen is de Afnemer vóór de volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventuele rente en kosten, niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen.
 3. In het geval een derde te goeder trouw de eigendom van nog niet volledig betaalde goederen heeft gekregen en deze derde de terzake verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt Afnemer zich nu reeds voor alsdan een bezitloos pandrecht op de goederen voor te behouden en, voor zover mogelijk, een pandrecht te vestigen op de vordering(en) die hij op deze derde heeft.
 4. Afnemer is bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, tenzij Wildebras Bierbrouwers schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de Afnemer deze goederen terstond ter beschikking moet stellen van Wildebras Bierbrouwers.
 5. Indien Wildebras Bierbrouwers bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Afnemer aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terughaalt, is de Afnemer tevens de ter zake door Wildebras Bierbrouwers gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 10 - Verplichtingen van de Afnemer in het algemeen

Elke Afnemer die door Wildebras Bierbrouwers geleverde goederen verhandelt, is verplicht:

 1. deze goederen uitsluitend te verhandelen in de van Wildebras Bierbrouwers afkomstige originele en onbeschadigde detailverpakking zonder daaraan enige verandering aan te brengen en, voor zover van toepassing, aan zijn Afnemers voor de emballage tenminste een bedrag aan statiegeld in rekening te brengen als Wildebras Bierbrouwers aan de Afnemer in rekening heeft gebracht;
 2. voor de merken van Wildebras Bierbrouwers slechts reclame te maken op een wijze die door Wildebras Bierbrouwers is goedgekeurd. Reclamemateriaal dat Wildebras Bierbrouwers aan de Afnemer ter beschikking heeft gesteld blijft eigendom van Wildebras Bierbrouwers. De Afnemer dient dit materiaal, na een daartoe strekkend verzoek, binnen één week aan Wildebras Bierbrouwers te retourneren;
 3. zich te onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over naam, merken, producten of emballage van Wildebras Bierbrouwers;
 4. alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de bieren en overige goederen van Wildebras Bierbrouwers. Hieronder wordt mede verstaan het regelmatig volgens de voorschriften reinigen en spoelen van tapinstallaties en ander materiaal. Wildebras Bierbrouwers is nimmer aansprakelijk voor gebreken van de van haar afkomstige goederen, welke gebreken zijn te wijten aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de Afnemer of door hem geleverde zaken;
 5. de producten welke door Wildebras Bierbrouwers worden afgeleverd, dienen bij aflevering door de Afnemer te worden gecontroleerd. Na deze controle worden de door Wildebras Bierbrouwers geleverde producten geacht in orde te zijn en is het risico van gebrekkige (of gebreken aan) producten voor rekening en risico van de Afnemer, een en ander behoudens tegenbewijs. Ook indien de Afnemer kiest om geen controle uit te oefenen bij aflevering, wat schriftelijk wordt vastgelegd, komt elk risico voor rekening van de Afnemer.
 6. Wildebras Bierbrouwers voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete te betalen van € 1.000,00 (zegge éénduizend euro) en in zodanig geval te aanvaarden dat Wildebras Bierbrouwers het recht heeft (een) overeenkomst(en) te annuleren of ontbonden te verklaren en/of de Afnemer van verdere levering uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding, onverminderd het recht van Wildebras Bierbrouwers om alsnog nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding.

 

Artikel 11 - Eigendom emballage

 1. Retouremballage, zijnde emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is bestemd, waaronder onder meer zijn begrepen fusten, tanks, flessen en kratten alsmede hulpmiddelen waaronder pallets en koolzuurstofflessen, blijven eigendom van Wildebras Bierbrouwers, niettegenstaande betaling van statiegeld hiervoor door de Afnemer.
 2. Indien de Afnemer de in het eerste lid van dit artikel bedoelde retouremballage en hulpmiddelen verkrijgt, hetzij van Wildebras Bierbrouwers, hetzij van derden, zal hij deze emballage en hulpmiddelen gaan houden voor Wildebras Bierbrouwers.
 3. Een Afnemer is niet gerechtigd de in het eerste lid van dit artikel bedoelde retouremballage en hulpmiddelen aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd.

 

Artikel 12 - Statiegeld

 1. Voor retouremballage en hulpmiddelen als zijn bedoeld in artikel 11 wordt statiegeld geheven.
 2. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van emballage en hulpmiddelen.
 3. Retouremballage en hulpmiddelen dienen zo spoedig mogelijk aan Wildebras Bierbrouwers te worden geretourneerd, waarbij de Afnemer verplicht is er zorg voor te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur in de bijbehorende kratten en dergelijke gesorteerd en gepalleteerd zijn.
 4. Voor beschadigde retouremballage en hulpmiddelen vindt geen terugbetaling van berekend statiegeld plaats.

 

Artikel 13 - Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

 1. Wildebras Bierbrouwers is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Mocht de overmacht als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel langer dan één maand duren, dan is zowel Wildebras Bierbrouwers als de Afnemer gerechtigd, door kennisgeving aan de andere partij, zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan.
 3. Onder overmacht als is bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt in ieder geval verstaan: oorlogs(gevaar), revolutie, onlusten, brand, watersnood, werkstaking, ziekte, transportbelemmering, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie en bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van tekortkoming van leveranciers van wie Wildebras Bierbrouwers een en ander betrekt, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere omstandigheid buiten de invloedssfeer van Wildebras Bierbrouwers.

 

Artikel 14 - Klachten

 1. Klachten betreffende geleverde goederen of verrichte diensten behoren binnen redelijke termijn nadat de vermeende tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, onder nauwkeurige opgave van aard en omvang van de klachten, schriftelijk bij Wildebras Bierbrouwers te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de goederen of diensten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 2. Bij klachten betreffende de stukstal van geleverde goederen betekent het bepaalde in het eerste lid van dit artikel dat de Afnemer direct na ontvangst van de goederen dient te reclameren. Bij gebreke hiervan, worden de ter zake van de desbetreffende levering op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden geacht door de Afnemer als juist te zijn erkend.
 3. Bij zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen betekent het bepaalde in het eerste lid van dit artikel dat de Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de goederen dient te reclameren. Bij gebreke hiervan wordt de Afnemer geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 4. Indien Wildebras Bierbrouwers van oordeel is dat een klacht betreffende geleverde goederen gegrond is, is zij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering van goederen, zonder dat de Afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. De Afnemer zal de goederen waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van Wildebras Bierbrouwers houden.
 5. Dit artikel laat de werking van artikel 10 sub e. onverkort van kracht.

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Wildebras Bierbrouwers noch de door deze ingeschakelde personen zullen jegens de opdrachtgever, de onderneming of derden op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door handelingen door dezen verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden of anderszins samenhangend met of voortvloeiend uit de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever en/of de onderneming, onverminderd aansprakelijkheid voor schade ontstaan door opzet of grove schuld van Wildebras Bierbrouwers of door deze ingeschakelde personen.
 2. Voorts vrijwaart de opdrachtgever Wildebras Bierbrouwers en de door deze aangewezen personen voor elke aansprakelijkheid van Wildebras Bierbrouwers en/of deze personen jegens derden samenhangend met of voortvloeiend uit handelingen van deze verricht binnen de formele kring van diens bevoegdheden of anderszins samenhangend met diens werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van Wildebras Bierbrouwers of door deze ingeschakelde personen.
 3. Onder aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige leden van dit artikel wordt mede verstaan gehoudenheid tot voldoening van belastingaanslagen, premieheffing of enige andere betaling die door de onderneming van opdrachtgever verschuldigd is of zal worden.
 4. Wildebras Bierbrouwers noch door deze ingeschakelde personen zijn aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen ziekte, ongeval of andere niet voorziene omstandigheden waardoor Wildebras Bierbrouwers verhinderd mocht zijn haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten.
 5. Elke aansprakelijkheid van Wildebras Bierbrouwers is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende opdracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

 

Artikel 16 - Geschillen

 1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, is op alle met Wildebras Bierbrouwers gesloten overeenkomsten het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 17 - Slotbepaling

Vanaf de versiedatum van de algemene voorwaarden komen eerder door Wildebras Bierbrouwers gehanteerde algemene voorwaarden te vervallen.

en_USEN