Wie zijn wij?

Wildebras Bierbrouwers, gevestigd aan Marco Pololaan 71, 3526 GA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@wildebrasbierbrouwers.nl | https://www.wildebrasbierbrouwers.nl | Marco Pololaan 71, 3526 GA Utrecht 

Victor van der Have & Lotte Wakkie zijn Functionaris Gegevensbescherming van Wildebras Bierbrouwers. Zij zijn te bereiken via info@wildebrasbierbrouwers.nl of telefonisch op werkdagen via +31617556426.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Wildebras Bierbrouwers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij vragen hiervoor altijd toestemming.

Wij verzamelen de volgende gegevens: Voor- en achternaam | Geboortedatum | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres 

Wij verwerken de persoonsgegevens met de volgende doelen / op basis van de volgende grondslagen: Het afhandelen van jouw betaling | Verzenden van onze nieuwsbrief als je je daarvoor hebt opgegeven | Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren | Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten | Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken | Om goederen en diensten bij je af te leveren | Wildebras Bierbrouwers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wildebrasbierbrouwers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Er wordt bij Wildebras Bierbrouwers geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Contactformulieren worden na 1 jaar na verwijderd.  Gegevens verzameld vanuit klant aankopen worden 10 jaar bewaard voor belasting- en boekhouddoeleinden. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wildebras Bierbrouwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wildebras Bierbrouwers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wildebras Bierbrouwers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wildebras Bierbrouwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wildebrasbierbrouwers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wildebras Bierbrouwers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

Wildebras Bierbrouwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wildebrasbierbrouwers.nl.

 
nl_NLNL